Dissabte 25 Maig, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Prec que presenta el grup municipal del MILLOR sobre l’accessibilitat municipal

Photo Credit To MILLOR

EXPOSEM:

L’accessibilitat arquitectònica, urbanística i al transport és un dret bàsic per a totes les persones i imprescindible per a la integració de tots els que tenen qualsevol discapacitat. Així mateix, l’eliminació de les barreres arquitectòniques és necessària, ja que aquestes condicionen tot el procés d’integració de les persones amb algun tipus de discapacitat, i impedeixen el seu normal accés al lloc de treball, esbarjo, escola, habitatge, etc.

Una vegada més, observem que Lloret de Mar continua sense tenir la més mínima sensibilitat pels col·lectius amb discapacitats respecte a l’Accessibilitat Universal. En són exemple les platges, dependències i poliesportius municipals, etc.

Tenim ara un exemple més en la nova pista de futbol sala i bàsket construïda a la pl. DOMÈNECH MONER I BASART. L’accés a la mateixa, ÉS INACCESSIBLE per a persones amb mobilitat reduïda.

És inacceptable que a cada obra nova, de reforma o arranjament, els ciutadans de Lloret observin que no es té en compte el que preveu la llei 12/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, publicada al DOGC núm. 6742 de 4 de novembre de 2.014 i al BOE núm. 281 de 20 de novembre de 2.014. en el seu article 43.3 ens diu que:

“els ens locals han de destinar una part del seu pressupost anual a les actuacions de supressió de barreres a l’accessibilitat previstes al pla d’accessibilitat i, si disposen d’un pla d’actuació municipal, aquest ha d’incloure aquestes actuacions”.

Vist l’estat de molts carrers, edificis, transport públic i aparcament, pel que fa a les condicions d’accés i les seves característiques intrínseques, considerem què hauria de ser de justícia, que els principis d’accessibilitat s’incorporin de forma natural i espontània a les polítiques municipals, ja que és una forma de transformar Lloret de Mar en una ciutat per a tots, facilitant la vida a les persones amb discapacitat i la normalització del seu trànsit per la ciutat, a la qual tenen dret.

Presentem aquest prec exigint millores en l’accessibilitat universal, ja que el Govern Municipal ha treballat molt poc, tard i malament en aquest sentit, doncs l’estat dels nostres espais públics s’ha de qualificar en molts casos d’INACCEPTABLE.

per la qual cosa preguntem,

PREGUNTES:

  1. Està degudament aprovat el Pla d’Accessibilitat Universal de Lloret de Mar, i, per tant en vigor?
  2. Vista la reiteració de precs i preguntes sobre aquest particular, quina Secció i quines persones són els responsables de vetllar pel compliment de que els projectes d’obra i les posteriors execucions, tinguin present l’accessibilitat universal a Lloret de Mar?
  3. Què consideren necessari i quines mides pensen aplicar per garantir a Lloret de Mar l’acompliment de la llei en matèria d’accessibilitat universal?

I fem els precs següents:

PRECS

1. Es demana la immediata reparació de l’accés a la nova pista de futbol sala i bàsket construïda a la pl. Domènech Moner i Basart, per tal que puguin accedir persones discapacitades.

  1. Es sol·licita còpia validada pel Secretari municipal del Pla d’Accessibilitat Universal de Lloret de Mar.
  2. Vista la deixadesa per part de l’equip de Govern en matèria d’accessibilitat, es sol·licita que en tots els projectes municipals on sigui preceptiu, es faci una separata en forma de document específic d’anàlisi de les solucions d’accessibilitat proposades, alternatives a la solució principal, i, que aquest sigui signat pels tècnics municipals responsables.

Finalment, recordar que la inversió en accessibilitat ens ateny a tots, ja que tard o d’hora serem usuaris d’una forma o altre.

Post source : MILLOR

Related posts