Dissabte 25 Maig, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Moció en relació al finançament de les escoles bressol municipals

Photo Credit To www.novaradiolloret.cat

En el ple del 30 de novembre de 2015 es va presentar una moció en relació al finançament de les escoles bressol municipals que va derivar en la següent resolució:

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Reprovar la consellera en funcions d’ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud continuada i pel que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la LEC i els acords signats amb les entitats municipalistes pel sosteniment de les escoles bressol.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el Pressupost del Departament d’Ensenyament per l’any 2016 una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal tal i com estipula la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC). SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats amb les entitats municipalistes pel finançament de les escoles bressols de titularitat municipal incomplerts des de l’any 2011.

TERCER.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal. QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar Municipal i a les AMPAs de les escoles bressols municipals de la ciutat.

En aquest sentit, aquesta va ser la intervenció de la regidora del MILLOR, Carmen Pascual Escot.

Post source : MILLOR

Related posts