Dissabte 25 Maig, 2019

Web oficial del Moviment Independent de Lloret

Moció contra la violència masclista

Photo Credit To MILLOR

En el ple del 30 de novembre de 2015 es va presentar una moció en contra de la violència masclista que va derivar en la següent resolució:

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent ACORD:

1.- Continuar sostenint tots els dies de l’any, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l’atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, en compliment de l’art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmic i local a llarg termini.

2.- Donar una atenció estable i de qualitat, que inclogui la reparació, l’avaluació i el seguiment, cosa que comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.

3.- Ampliar els tallers d’igualtat en tots els cursos educatius, promoció de la igualtat i contra la violència de gènere.

4.- Seguir treballant per a la sensibilització contra el sexisme en l’activitat cultural, d’organització de festes, de seguretat i convivència, i totes les actuacions i serveis de competència municipal.

5.- Promoure l’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.

6.- Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència masclista més vulnerables, perquè pateixen situacions de discriminació múltiple, com emigrants, amb diversitat funcional, en situació d’atur o dependents, i eliminar la victimització múltiple en els processos d’atenció.

7.- Enviar aquest acord a la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere, per al seu seguiment i informes al GREVIO, per a l’aplicació del Conveni d’Istanbul, que estableix que l’article 68 inclogui, conformi als articles 7.3 i 18.2, les actuacions de l’administració local.

En aquest sentit, aquesta va ser la intervenció de la regidora del MILLOR, Carolina Ruiz Carelli.

 

Post source : MILLOR

Related posts